Skip to main content

Een greep uit onze ambities

Passend aanbod voor leerlingen van  0-18 jaar

IEZO heeft samen met het personeel en in overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn ambities in de regio vastgelegd. Goed onderwijs maximaliseert de relevante verschillen tussen individuele leerlingen die voortkomen uit hun persoonlijke aanleg en unieke talenten. Tegelijkertijd minimaliseert het de irrelevante verschillen, die voortkomen uit hun sociale herkomst en geografische oorsprong.

Vanuit deze opgave wil IEZO een passend en dekkend aanbod voor leerlingen van  0-18 jaar ontwikkelen. Dat aanbod wordt onder andere gekenmerkt door een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn van Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) naar het basisonderwijs alsook een doorgaande leerlijn van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Integraal kindcentrum (IKC)

Vanuit de missie van IEZO moedigen we de IKC-vorming van onze scholen aan. IEZO wil met haar scholen naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden en een rijke (meer)talige onderwijssetting vormen.

Voor kinderen die meer willen en meer kunnen, wil IEZO een extra taal of speciaal programma aanbieden. Voor kinderen met een taal- of andere achterstand maken we momenteel op sommige plekken gebruik van schakelklassen. Maar er is zoveel meer mogelijk: zomercursussen, buddyprojecten,  weerbaarheidstrainingen, sport- en spel, taalcoaching, debatteerlessen.

Alleen door een breed aanbod aangeboden in samenwerking met onze toegewijde partners kunnen onze scholen, in samenwerking met onze toegewijde partners, beter inspelen op de behoeften van ieder kind en zijn en haar leefomgeving, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren.

Het gaat er niet alleen om wat erin zit.

Het gaat er minstens om wat wij eruit halen.

Voortgezet onderwijs

IEZO werkt aan het oprichten van het Medina Collega. In Eindhoven werken we aan het ontwikkelen van het Medina College , een IEZO school voor VMBO-T en HAVO. 

Met de komst van het Medina College in de regio Eindhoven realiseren we een langgekoesterde wens van veel ouders en oud-leerlingen: een sluitend verlengstuk van het islamitisch basisonderwijs en een waardevolle aanvulling voor het onderwijs in brede zin. Sluitend in de zin dat er binnenkort sprake is van een continuüm aan islamitisch onderwijs, waarbij elke leerling passend en betekenisvol islamitisch onderwijs ontvangt, dat is afgestemd op zijn en haar persoonlijke talenten, onderwijs- en religieuze behoeften.

IEZO Academie

IEZO werkt met haar intern professionaliseringsbeleid naar een IEZO Academie met als taak het optimaliseren van in IEZO aanwezige brede expertise.

Op dit moment wordt de basis gelegd. Ieder personeelslid wordt momenteel uitgenodigd en uitgedaagd om zich voortdurend te professionaliseren. We investeren veel in bij- en nascholing. Deze wordt verzorgd door experts van buiten IEZO, maar straks ook door onze eigen deskundigen.