Skip to main content

Maak kennis met onze scholen

IEZO en zijn scholen staan met twee benen in de Nederlandse samenleving. Onze leerlingen hebben zeer verschillende achtergronden. Bij ons vind je kinderen van tweede en derde generatie gastarbeiders, kinderen van vluchtelingen en statushouders, die nog maar kort in Nederland zijn en kinderen van expats uit moslimlanden als Maleisië die hier werken in de kennisindustrie van Brainport.

Iedere dag een ervaring rijker

Het kind staat voor IEZO en zijn scholen centraal. De leerling van iedere IEZO-school kan rekenen op persoonlijke groei, talentontwikkeling en betekenisvolle begeleiding. Leerkrachten van IEZO-scholen herkennen en erkennen de individuele verschillen. Ieder kind wordt passend uitgedaagd. Onze leerlingen kunnen rekenen op passende en tijdige aandacht, die zich vertaalt in adequate uitdaging, ondersteuning en zorg.

IEZO en zijn scholen verdiepen en verbreden kennis- en vaardigheidsvakken met moderne disciplines als ondernemerschap, informatieverwerking en creatieve ontwikkeling op basis van de kindeigen interesses en talenten van de leerlingen. IEZO en zijn scholen zoeken en vinden mogelijkheden om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten.

Pedagogische bouwsteen voor onze scholen

In IEZO-scholen staat de kwaliteit van het contact centraal. Contact is de verbinding, die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Bij goed contact gaat het namelijk niet alleen over de kwaliteit ervan. Ook het anticiperen op het contact, de warmte van benadering, de wijze waarop ons personeel present is voor onze leerling, alsook de manier waarop zij (het personeel) interacties met ze aangaat en kinderen uitnodigt is van groot belang. Dit noemen we ‘Pedagogisch Tact”. Pedagogisch Tact vormt voor onze scholen de basis.

Daarnaast werken onze scholen dagelijks aan de sociale veiligheid. Onze scholen vinden hun bestaansrecht, in de wens de leerlingen een geborgen en passende groei- en leeromgeving te bieden. Vanuit erkenning voor de achtergrond van de leerlingen zijn onze scholen goed in staat hun leerlingen voor te bereiden op een actieve rol in de samenleving.

Dat gegeven is niet genoeg. Ons personeel is alert op pesten en grensoverschrijdend gedrag. Alle leerlingen kunnen op onze scholen rekenen op betekenisvolle begeleiding. Zo oefenen we regelmatig met sociale vaardigheden. Leerkrachten weten hoe ze moeten handelen als er toch pesten of agressie voorkomt. Om dit te ondersteunen hebben de scholen een aandachtsfunctionaris anti-pesten. U kunt ze terug vinden in de schoolgids.

Daarnaast meten we met enige regelmaat de beleving van onze leerlingen en vragen we ze naar hun ervaringen en bevindingen.

Wij staan niet vóór de klas;
wij staan ín de klas.

Didactische bouwsteen voor onze scholen

In IEZO-scholen werken leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten, interne begeleiders, schoolleiders en haar ondersteuners dagelijks met passie en toewijding om onze leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en hun toekomstige rol in de maatschappij.

Didactiek is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs waarin een groot deel van de kunst van het onderwijzen ligt. Goed onderwijs geven is  geen dag hetzelfde. Goed onderwijs biedt inspiratie en kan rekenen op enthousiasme, maar biedt ook ruimte voor altijd weer andere vragen en een veelzijdigheid aan reacties van leerlingen. Om daarmee om te kunnen gaan moet een docent dus heel creatief zijn.

Op onze scholen werken we met het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Dit is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij al onze leerlingen. Onze leerspecialist voor de klas is daarbij de sleutel tot het succes van iedere leerling.

EDI geeft onze leerkrachten het gereedschap om met alle leerlingen in het primair onderwijs de leerdoelen te bereiken. Dit doen ze door kwalitatief goede instructie te geven en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen. Op onze scholen wachten onze leerkrachten dus niet totdat leerlingen uitvallen en extra hulp buiten de klas moeten ontvangen.