Skip to main content

Dit zijn wij

Onze organisatie is voortdurend in ontwikkeling, net als de kinderen voor wie we ons inzetten. Iedere dag streven wij naar de meest kansrijke omgeving voor onze leerlingen en ons personeel. Dat doen we met gedreven vakmensen, betrokken ouders en in samenwerking met onze partners. Vol toewijding dragen we iedere dag bij aan de ontwikkeling van kinderen.

Naast drie basisscholen heeft IEZO een servicebureau, een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Ook is IEZO bezig met de oprichting van Azzahraa (PO) en het Medina College (VO).

Raad van toezicht
College van bestuur
Scholen


College van Bestuur en bestuurssecretariaat 

Het College van Bestuur van stichting IEZO wordt conform de Code Goed Bestuur en de geldende statuten gevormd door voorzitter drs. Mohammed Azaimi. De heer Azaimi is lid van de  Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB).

Het bestuur is werkgever voor al het personeel. Het is verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de stichting en voor de beleidsontwikkeling op de scholen. Daarnaast voert hij overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en legt ook verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

In onze visie en missie hebben we de belangrijkste uitgangspunten voor het beleid van IEZO samengevat. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het college van bestuur wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat in de persoon van mevrouw Diana Soers.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en handelen van het College van Bestuur. De RvT geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het bestuur en is ook zijn werkgever. Middels het jaarverslag legt de raad jaarlijks verantwoording af. De bemensing en de profielen zijn hieronder opgenomen.

Via het IEZO servicebureau kunt u in contact treden met de leden van de RvT:​

 • Dhr. Yassine El Bakiouli
  Nevenfunctie – Oracle Corporation

  Voorzitter (onbezoldigd)
  Vice President Applications Unlimited

 • Dhr. dr. Hasan Yar
  Nevenfunctie – Universiteit Gent
  Nevenfunctie – IUA

  Lid (onbezoldigd)
  Wetenschappelijk Onderzoeker
  Docent Sociologie

 • Dhr. drs. Mohammed Meziani
  Nevenfunctie – Maastricht University

  Lid (onbezoldigd)
  Internationale Projectmanager Onderwijsontwikkeling & -research

3. Medezeggenschap

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Op onze schoolwebsites kunt u meer informatie vinden over elke MR. Daarnaast heeft IEZO een overkoepelende raad voor alle IEZO-scholen.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft als taak en wettelijk recht de belangen van kinderen, personeelsleden en ouders van alle IEZO-scholen zo goed mogelijk te behartigen. Om dat te doen, mag de GMR over veel zaken meedenken en advies- of instemming geven. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over arbeidsomstandigheden, de kwaliteit van het onderwijs, de voor- tussen- en naschoolse opvang en meer. De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur. 

De IEZO-GMR bestaat uit zes leden:  drie vertegenwoordigers van ouders (van elke school minstens één) en vertegenwoordigers van IEZO-medewerkers (van elke school minstens één). Elk lid vertegenwoordigt ouders of medewerkers van een school en onderhoudt regelmatig contact met hen.

Onze huidige GMR-leden zijn:

Vertegenwoordigers van onze medewerkers

 1. Mevr. Basant Hashish: Tarieq Ibnoe Ziyad         
 2. Mevr. Nadia Benali: Al Andalous
 3. Mevr. Anne-Marie El Chimi: Alhambraa

Vertegenwoordigers van onze ouders

 1. Rachida Zenati (voorzitter GMR): Tarieq Ibnoe Ziyad          
 2. Vacature : Al Andalous                        
 3. Mohammed Jabouri: Alhambraa

De GMR wordt door een extern ingehuurde adviseur  ondersteund in hun werkzaamheden en doorontwikkeling in de persoon van mevrouw Martine Grummers (BMC).

4. IEZO Servicebureau

Het IEZO servicebureau ondersteunt het College van Bestuur en de scholen op het gebied van onderwijs, organisatie, huisvesting, personeelsaangelegenheden, financiën en ICT. Hieronder zijn onze collega’s met hun functie en contactgegevens terug te vinden.

College van bestuur

Mohammed Azaimi

Voorzitter van college van bestuur

maandag t/m vrijdag

Secretariaat

Diana Soers

Bestuurssecretariaat

maandag t/m donderdag

Nadia Benali

Secretariaat leerlingenzaken

maandag t/m vrijdag

Bedrijfsvoering

Drs. Ing. Matthijs Vermaas

Manager Facilitair Beheer, Inkoop en ICT

maandag t/m vrijdag

Kim Kroes

Senior Financieel Adviseur en Controller

vrijdag

Marcel van den Akker

Facilitair Medewerker

maandag t/m vrijdag

Samet Pinarbasi

Multimedia Vormgever

maandag

Martine Grummer

Extern Procesbegeleider GMR

vrijdag

Personeel en Organisatie

Mr. Arzu Yandere

Personeelsadviseur en onderwijsjurist

maandag t/m vrijdag

Miriam Elkink

Coördinator Leerkrachtbegeleiding en Scholing

maandag en dinsdag

Bertine Heiijnk

Personeelsadviseur

maandag

Sanne Visser

Personeelsadviseur

maandag

Onderwijsontwikkeling

Elmostapha Rouam, PhD.

Coördinator Identiteit, Burgerschap en Levensbeschouwing

maandag t/m vrijdag

Habibe Kozak, MSc.

Gedragswetenschapper

maandag t/m vrijdag

Khalid Mouhmouh, MA.

Specialist Onderwijs en Integrale Kwaliteitszorg

woensdag

Resultaten en verantwoording

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021

Bekostiging
Werkgeverschap
Onderwijsbeleid

Lid van de PO-Raad

We zijn lid van de PO-Raad. De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolorganisaties in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt zich op de drie grote domeinen:

 1. bekostiging
 2. werkgeverschap
 3. de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid.

Via bezoeken, netwerkbijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering zijn we betrokken bij de standpuntbepaling van de PO-Raad.

Lid van de ISBO

IEZO is ook lid van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie. De ISBO verenigt scholen op islamitische grondslag en is een geïntegreerde organisatie voor bestuur en management van de scholen. IEZO als lid binnen de ISBO draagt actief bij aan het verbeteren van het imago van het islamitisch onderwijs. De taak die de leden aan de ISBO hebben meegegeven is om met behulp van verschillende activiteiten en diensten het islamitisch onderwijs blijvend te stimuleren tot het verbeteren van de kwaliteit en het imago van de islamitische scholen.