Skip to main content

Een deel van onze geschiedenis

“Het gevoel van geborgenheid waarin onze scholen voorzien, maakt ons onderwijs effectiever en voor ouders en de samenleving waardevoller.”

Stichting IEZO

De stichting Islamitische Educatie Zuid-Oost Nederland bestaat nog maar kort; we zijn jong en volop in de groei. We bouwen voort op de ervaringen en resultaten van de islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad in Eindhoven, de eerste en oudste school op islamitische grondslag in Nederland. Tarieq ontstond vanuit de behoefte van moslimouders om deel te kunnen uitmaken van de samenleving en daaraan bij te dragen. Die behoefte is nog altijd actueel.

Tegelijkertijd is het nu tijd om een andere organisatie te worden met steeds meer kansen voor steeds meer leerlingen die met ons willen leren.

De wens om islamitisch onderwijs te geven, leefde binnen de moslimgemeenschap in Nederland al vanaf de jaren 70 van de 20ste eeuw. Gastarbeiders (zo heetten de arbeidsmigranten toen) moesten hun eigen identiteit behouden, omdat de Nederlandse overheid in de veronderstelling verkeerde dat de gastarbeiders na verloop van tijd weer allemaal naar hun eigen land zouden terugkeren. Les in hun eigen taal en cultuur in het basis- en voortgezet onderwijs zou de terugkeer van hun kinderen vergemakkelijken. Aparte islamitische scholen – gebaseerd op de Koran en Soenna – kwamen in die tijd nog niet van de grond.

De behoefte aan eigen islamitische scholen kwam pas jaren later. Enkele ouders waren ontevreden over aansluiting van het onderwijs op wat zij belangrijk vonden. De prestaties van allochtone leerlingen bleven namelijk achter bij die van autochtone leerlingen en hun doorstroming naar hogere vormen van onderwijs stagneerde. Deze ouders meenden dat het geboden onderwijs onvoldoende aansloot bij de leefwereld van hun kinderen.

Daarnaast vonden deze ouders dat er (binnen het onderwijs) te weinig aandacht was voor hun religie en cultuur. Sommige scholen verweten op hun beurt de islamitische ouders niet voldoende geïnteresseerd te zijn in het aan hun kinderen geboden onderwijs. Hun gemeenschap zou te gesloten zijn. Wederzijds was er onbegrip voor elkaars achtergrond.

Het duurde tot 1988 voor de volgende twee – volledig door de Nederlandse overheid gefinancierde – islamitische basisscholen van start gingen. Eén daarvan is dus onze school in Eindhoven. Nederland kent zestig islamitische basisscholen die zelden het nieuws halen. 

De oprichting van deze scholen ging verre van gemakkelijk. Deels onbekendheid en deels beeldvorming naar aanleiding van incidenten, zorgden voor bestuurlijk ongemak bij een aantal gemeenten. Een aantal gemeenten probeerde zelfs de vestiging van islamitische scholen merkbaar te ontmoedigen of tegen te houden.

Voor critici van het bijzonder onderwijs blijft het soms moeilijk te geloven, dat scholen zoals die van ons, zowel de eigen identiteit van kinderen kunnen versterken als kunnen bijdragen aan de integratie. Toch is dat wat op onze basisscholen dag in dag uit gebeurt. Kinderen worden op onze scholen enerzijds ingeleid in hun religieuze tradities en gesterkt in hun minderheidsidentiteit en anderzijds wordt er met passie gewerkt aan onze maatschappelijke opgave om de leerlingen voor te bereiden op een kansrijke toekomst in Nederland.

Onze basisscholen openden de deuren voor hun leerlingen op de volgende data: