Skip to main content

Raad van Toezicht

Samenstelling

Stichting IEZO kent een Raad van Toezicht. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het schoolbestuur. Een lid van de Raad wordt ook wel toezichthouder genoemd. Toezichthouders geven raad en houden toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Ook zijn zij werkgever van het schoolbestuur.

Voorwaarde voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht is dat de leden voldoen aan het profiel en de grondslag en doelstelling van de stichting respecteren en onderschrijven.

Toezicht

Volgens de wet is er bij een schoolbestuur een interne toezichthouder die het schoolbestuur raad geeft en controleert op het besturen van de scholen. Ook is de interne toezichthouder als regel de werkgever van het schoolbestuur. Dit is vaak een Raad van Toezicht. De bestuurders van een school of scholen mogen niet zelf als toezichthouder optreden voor hetzelfde schoolbestuur. De wet vereist een scheiding hiertussen.

Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de volgende (wettelijke) taken:

  • goedkeuren van begroting, jaarverslag, strategisch meerjarenplan
  • controleren op naleven van de wet door het bestuur en code goed bestuur
  • controleren of onderwijsgeld op juiste manier wordt aangevraagd en besteed
  • accountant aanstellen
  • verslag doen over het eigen raadswerk in een jaarverslag
  • het toezicht houden op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting
  • het goedkeuren van het identiteitsbeleid
  • het goedkeuren van een statutenwijziging
  • het goedkeuren van een fusie, splitsing of ontbinding van de stichting.

Deze taken zijn opgenomen in het reglement dat de Raad van Toezicht hanteert.

Toezicht houden, niet besturen

De publieke functie van het onderwijs vraagt van de intern toezichthouders dat zij nadrukkelijk oog hebben voor het maatschappelijk belang, dat soms het instellingsbelang overstijgt. Dit betekent niet dat de Raad het schoolbestuur kan ‘overrulen’ of bij iedere beslissing kan terugfluiten. De taak van de Raad blijft namelijk toezicht houden.

De Raad van Toezicht toets de afweging die het College van Bestuur heeft gemaakt en of alle relevante belangen daarbij zijn meegenomen. Bij het uitoefenen van het toezicht maakt de Raad van Toezicht gebruik van het toezichtskader. Deze bestaat uit een aandachtsgebieden met onderdelen waarop de Raad van Toezicht het beleid en de besluiten van het College van Bestuur toetst.

Sterk Medezeggenschap

Om sterk medezeggenschap te bereiken is een goede samenwerking tussen bestuur (CvB), medezeggenschap ((G)MR) en raad van toezicht (RvT) essentieel. De leden van de Raad van Toezicht overleggen dan ook minimaal twee keer per jaar met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting. De GMR heeft ook het ‘recht’ om een bindende voordracht te doen voor een lid van de Raad van Toezicht. Verder hanteert de Raad van Toezicht de handreiking van VTIO – NVTK en Sterk Medezeggenschap om de relatie met de GMR in de dagelijkse praktijk vorm te geven.